Általános szerződési feltételek

1. A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA
A ForTax Kft. (a továbbiakban „Megbízott") tevékenysége a következő szolgáltatásokat tartalmazza: szakfordítások, idegennyelvű weblapok készítése, tolmácsolás. Ettől egyedi megállapodás alapján el lehet térni.

2. MEGRENDELÉS
A Megbízott a fordítási megbízásokat telefaxon vagy elektronikus levélben megerősített szóbeli megrendelésben, levélben, telefaxon, elektronikus levélben, vagy a honlapon található Megrendelés kitöltésével fogadja. A Megbízónak a megrendelésben meg kell határoznia a fordítás forrás- és célnyelvét, a fordítás jellegét, a teljesítés határidejét, a fizetés módját, és az általa szokásosan használt szakszavakat, szakkifejezéseket is közölheti (ajánlott).
További szolgáltatások egyedi megállapodás alapján történhetnek.

3. A MEGRENDELÉS TELJESÍTÉSE
A Megbízott köteles a megrendelésben, illetve megbízási szerződésben rögzített feltételeknek, valamint - ha más megállapodás nincs - az itt közölt általános szerződési feltételeknek megfelelően a megrendelést teljesíteni. A Megbízott fordítói a fordítást legjobb tudásuk szerint, elvárható pontossággal készítik el.
A nem lektorált fordítások nyersfordításnak, azaz tájékoztató jellegű fordításnak minősülnek.

4. A SZOLGÁLTATÁS ELLENÉRTÉKE

A szolgáltatások ellenértékének számlázása a Megbízott érvényes árjegyzéke alapján történik. A feltüntetett leütés árak szóközökkel együtt értendők. A Felek közös megegyezéssel eltérhetnek az árjegyzékben megadott áraktól. Az így egyeztetett árat vagy egységárat a megrendelésben, illetve a megbízási szerződésben fel kell tüntetni.

A megbízott írásos árajánlata tizenöt munkanapig érvényes.
Ha a Megbízó az érvényességi időn belül visszavonja a megrendelést, akkor a Megbízott a már elkészült munkát és a felmerült költségeit, valamint a megbízás becsült teljes végösszegének tíz százalékát elmaradt haszon címén számlázhatja a Megbízónak.

5. A FIZETÉS MÓDJA
A szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése történhet készpénzben vagy átutalással. A fizetési módot a megrendelésben és a megbízási szerződésben egyértelműen fel kell tüntetni.
A Megbízó tudomásul veszi, hogy fizetési késedelem esetén a Megbízottnak jogában áll az aktuális jegybanki alapkamat kétszeresét késedelmi kamatként felszámítania.

6. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG
A Megbízott vállalja, hogy a megbízás során tudomására jutó információkat, adatokat szigorúan bizalmasan kezeli, valamint a cég minden munkatársát titoktartásra kötelezi. A munkával kapcsolatban a Megbízó által átadott minden adathordozót bizalmasan kezel, és ezeket a teljesítéssel egyidőben a Megbízónak hiánytalanul visszaszolgáltatja, vagy megsemmisíti.

7. SZAVATOSSÁG
A Megbízott köteles a megbízásoknak jó minőségben, a kitűzött határidőre eleget tenni. Nem felel azonban a helytelen vagy értelmetlen megfogalmazásból eredő, továbbá az eltitkolt vagy téves információk és adatok okozta hibákért, így a sajátos szakkifejezések, rövidítések megadásának elmulasztásából eredő pontatlanságokért.
Ha a Megbízó véleménye szerint a teljesítés hiányos, akkor ezt minden esetben indokolnia kell. Reklamációt fordítás esetében a munka leadásától számított 3 napon belül lehet benyújtani. A megalapozottnak bizonyult hiányosságok kijavítását a Megbízott egy méltányos határidőn belül köteles elvégezni. Ha a Megbízó erre nem tart igényt, akkor a Megbízott mentesül hiánypótlási kötelezettsége alól. Amennyiben a Megbízott a hiánypótlási kötelezettségének eleget tesz, a megbízó köteles a szolgáltatásért járó teljes összeget megfizetni, kivéve ha a késedelemből bizonyíthatóan kára származott. Ez esetben a Felek a Megbízó által fizetendő összeg mértékét a kár nagyságával arányosan csökkentik.
Nem jelentős fordítási hiba esetén reklamáció nem nyújtható be. Nem jelentős hibának minősül valamennyi esetben az elírás, továbbá nem lektorált fordítás esetében a nem értelemzavaró fordítási hiányosság. A Megbízott nem vállal felelősséget a fordítás bármilyen téves értelmezéséből eredő károkért.

8. KÁRTÉRÍTÉS
A szolgáltatások esetleges hibás teljesítéséből származó minőségi kifogások rendezésére a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók.

9. VIS MAJOR
Vis major (elháríthatatlan külső ok) bekövetkezése megszünteti a Megbízott és a Megbízó között létrejött szerződést. A Megbízott ilyen esetben mentesül kártérítési felelőssége alól.

10. ILLETÉKES BÍRÓSÁG
A megbízási szerződésből eredő bármely jogvita esetén a Felek a Megbízott székhelye szerint illetékes bíróság illetékességét ismerik el.

11. ÉRVÉNYESSÉG
Egyéb megállapodás hiányában a megbízások teljesítésére a megrendelésben, illetve a megbízási szerződésben foglaltakon kívül az itt közölt általános szerződési feltételek vonatkoznak. A Felek ezektől közös megegyezéssel írásban eltérhetnek.
 
Kalkulátor
Online-Rechner
Bitte wählen Sie Service! Laden Sie das Dokument hoch und klicken Sie auf Bestelle es!
Bitte wählen Sie Service! Laden Sie das Dokument hoch und klicken Sie auf Bestelle es!
aufarbeiten...
Warten Sie mal! Ihre Daten werden bearbeitet. Es kann einige Sekunden dauern.
 • diageo.png
 • samsung.png
 • saralee.png
 • strabag.png
 • otp_logo.png
 • kpmg_logo.png
 • shell_logo.png
 • diageo.png
 • samsung.png
 • saralee.png
 • strabag.png
 • otp_logo.png
 • kpmg_logo.png
 • shell_logo.png
Schreiben Sie uns für mehr Info!
Senden
Adresse: 28 Tátra Str., H-1136 Budapest * Hotline: +36-20-933-4746 * Tel/fax: +36-1-239-8910 * E-mail:info@itolmacs.hu *  Beglaubigte Übersetzungen * web: www.itolmacs.hu