Terms

1. A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA
A ForTax Kft. (a továbbiakban "Szolgáltató") tevékenysége a következő szolgáltatásokat tartalmazza: szakfordítások, hivatalos fordítások, idegen nyelvű tartalmak honosítása, lektorálás, OFFI hitelesítés, tolmácsolás. Ettől egyedi megállapodás alapján el lehet térni.

2. MEGRENDELÉS
A Megbízott a fordítási megbízásokat telefaxon vagy elektronikus levélben megerősített szóbeli megrendelésben, levélben, telefaxon, elektronikus levélben, vagy a honlapon található Megrendelés kitöltésével fogadja. A Megrendelőnek a megrendelésben meg kell határoznia a fordítás forrás- és célnyelvét, a fordítás jellegét, a teljesítés határidejét, a fizetés módját, és az általa szokásosan használt szakszavakat, szakkifejezéseket is közölheti (ajánlott). Megrendelő az írásos megrendelés megküldésekor a jelen Általános Szerződési Feltételeben fogalt pontokat automatikusan elfogadja, a Megrendelő azt elolvasottnak és tudomásul vettnek tekinti. Ettől eltérni csak külön írásban lehet, a megrendelés visszaigazolását megelőzően, a Szolgáltató írásos jóváhagyásával. Az ÁSZF nem ismerete nem mentesít a jelen dokumentumban részletezett jogkövetkezmények alól.
További szolgáltatások megrendelése egyedi megállapodás alapján történhet.

3. A MEGRENDELÉS TELJESÍTÉSE
A Szolgáltató köteles a megrendelésben vagy/és a megbízási szerződésben rögzített feltételeknek, valamint - ha más megállapodás nincs - az itt közölt általános szerződési feltételeknek megfelelően a megrendelést teljesíteni. A Szolgáltató fordítói és tolmácsai a munkát a legjobb tudásuk szerint, elvárható pontossággal készítik el.
A nem lektorált fordítások nyersfordításnak, azaz tájékoztató jellegű fordításnak minősülnek.

4. A SZOLGÁLTATÁS ELLENÉRTÉKE
A szolgáltatások ellenértékének számlázása a Szolgáltató érvényes árjegyzéke alapján történik. A honlapon feltüntetett leütés árak szóközökkel együtt értendők. A Felek közös megegyezéssel eltérhetnek az árjegyzékben megadott áraktól. Az így egyeztetett árat vagy egységárat a megrendelésben, illetve a megbízási szerződésben fel kell tüntetni.

A Szolgáltató írásos árajánlata tizenöt munkanapig érvényes.
Ha a Megrendelő az érvényességi időn belül (de minimum a leadási vagy szolgáltatási határidőtől számított 4 munkanap) visszavonja a megrendelést, akkor a Szolgáltató a már elkészült munkát és a felmerült költségeit, valamint a megbízás becsült teljes végösszegének tíz százalékát elmaradt haszon címén számlázhatja a Megrendelőnek. Leadási határidőtől számított 4 munkanapon belül történő stornírozás esetén a végösszeg 50%, míg 2 munkanapon belül a végösszeg 100%-a kerül kiszámlázásra.

5. A FIZETÉS MÓDJA
A szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése történhet készpénzben vagy átutalással. A fizetési módot a megrendelésben és/vagy a megbízási szerződésben egyértelműen fel kell tüntetni.
A Megrendelő tudomásul veszi, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltatónak jogában áll az aktuális jegybanki alapkamat kétszeresét késedelmi kamatként felszámítania.

6. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG
A Szolgáltató vállalja, hogy a megbízás során tudomására jutó információkat, adatokat szigorúan bizalmasan kezeli, valamint a cég minden munkatársát titoktartásra kötelezi. A munkával kapcsolatban a Megbízó által átadott minden adathordozót bizalmasan kezel, és ezeket a teljesítéssel egyidőben a Megbízónak hiánytalanul visszaszolgáltatja, vagy megsemmisíti.

7. SZAVATOSSÁG
A Szolgáltató köteles a megbízásoknak jó minőségben, a kitűzött határidőre eleget tenni. Nem felel azonban a helytelen vagy értelmetlen megfogalmazásból eredő, továbbá az eltitkolt vagy téves információk és adatok okozta hibákért, így a sajátos szakkifejezések, rövidítések megadásának elmulasztásából eredő pontatlanságokért.
Ha a Megrendelő véleménye szerint a teljesítés hiányos, akkor ezt minden esetben konkrétan indokolnia kell. Reklamációt fordítás esetében a munka leadásától számított 3 napon belül lehet benyújtani. A megalapozottnak bizonyult hiányosságok kijavítását a Szolgáltató egy méltányos határidőn belül köteles elvégezni. Ha a Megrendelő erre nem tart igényt, akkor a Szolgáltató mentesül hiánypótlási kötelezettsége alól. Amennyiben a Szolgáltató a hiánypótlási kötelezettségének eleget tesz, a megbízó köteles a szolgáltatásért járó teljes összeget megfizetni, kivéve ha a késedelemből bizonyíthatóan kára származott. Ez esetben a Felek a Megrendelő által fizetendő összeg mértékét a kár nagyságával arányosan csökkentik, de maximum 20% díjmérséklésig.
Nem jelentős fordítási hiba esetén reklamáció nem nyújtható be. Nem jelentős hibának minősül valamennyi esetben az elírás, továbbá nem lektorált fordítás esetében a nem értelemzavaró fordítási hiányosság. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a fordítás bármilyen téves értelmezéséből eredő károkért.

8. KÁRTÉRÍTÉS
A fordítási hibák számát az összes leütésszámohoz viszonyítjuk, és ha az eléri, vagy meghaladja a Fordítóirodák Egyesülete által meghatározott szintet, és az nem kerül kijavításra a megállapodott határidőre, akkor kompenzációt adunk. A szolgáltatások esetleges hibás teljesítéséből származó minőségi kifogások rendezésére a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók.

9. VIS MAJOR
Vis major (elháríthatatlan külső ok) bekövetkezése megszünteti a Szolgáltató és a Megrendelő között létrejött szerződést. A Szolgáltató ilyen esetben mentesül kártérítési felelőssége alól.

10. ILLETÉKES BÍRÓSÁG
A megbízási szerződésből eredő bármely jogvita esetén a Felek a Megbízott székhelye szerint illetékes bíróság illetékességét ismerik el.

11. ÉRVÉNYESSÉG
Egyéb megállapodás hiányában a megbízások teljesítésére a megrendelésben, illetve a megbízási szerződésben foglaltakon kívül az itt közölt általános szerződési feltételek vonatkoznak. A Felek ezektől közös megegyezéssel írásban eltérhetnek.
 
Kalkulátor
Online calculator
Please choose service! Upload the doc and click ORDER!
Please choose service! Upload the doc and click ORDER!
Working up
Please wait! Your data are being processed. It can take some seconds.
 • diageo.png
 • samsung.png
 • saralee.png
 • strabag.png
 • otp_logo.png
 • kpmg_logo.png
 • shell_logo.png
 • diageo.png
 • samsung.png
 • saralee.png
 • strabag.png
 • otp_logo.png
 • kpmg_logo.png
 • shell_logo.png
Write us for more info!
Send
Address: 1136 Budapest, Tátra u. 28. fsz.4. * Hotline: +36-20-933-4746 * Tel/fax: +36-1-239-8910 * E-mail:info@itolmacs.hu * Certified translations * web: www.itolmacs.hu